اسلایدر

اخبار

IMAGE

20 تیر 1396

بررسی طرح اولیه تفکیک زباله در مبدأ

دویست و بیست و سومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورای شهر و شهردار برگزار شد

IMAGE

17 تیر 1396

جلسه فوق العاده شورای شهر

دویست و بیست و دومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد.

IMAGE

15 تیر 1396

سومین جلسه فوق العاده شورا

دویست و بیست و یکمین جلسه ی شورا با حضور اعضای شورای شهر بیرجند برگزار شد. 

IMAGE

14 تیر 1396

دومین جلسه ی فوق العاده شورای شهر در سال 96

دویست و بیستمین جلسه ی فوق العاده شورای شهر در سال 96 برگزار شد.

IMAGE

13 تیر 1396

جلسه فوق العاده شورای شهر بیرجند

جلسه ی فوق العاده شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا برگزار شد