قدر دانی استاندار از مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجندشهردار بیرجند گزارش جامعی از عملکرد شهرداری بیرجند در صحن علنی شورای اسلامی شهر بیرجند ارائه داد.رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند خبر داد: هفت میلیارد تومان اعتبار برای تملک ساختمان های اطراف میدان ابوذررئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان پیرامون ایمن سازی خیابان های پرخطر و بررسی مشکلات ترافیک شهر بیرجند به موارد حادثه خیز و مشکلات ترافیکی شهر اشاره نمود.برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر زمینه مناسبی برای تحقق حقوق شهروندی