انتخاب 11 نفر از بین 30 کاندیدای شهرداری بیرجند اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر بیرجند مورخ 1400/06/10 در محل شورا برگزار گردید.انتخاب نمایندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان بیرجند. حضور اعضای منتخب کمیته بررسی شاخص ها و معیارهای انتخاب شهردار در ششمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند.انتخاب نمایندگان کمیسیون ماده صد شهرداری بیرجند