مرتضی یزدانشناس

  • کارشناس ارشد مکانیک

سوابق :

  • رئیس اتاق اصناف استان خراسان جنوبی
  • عضو شورای اسلامی شهر بیرجند
  • عضو کمیسیون بودجه و امور مالی زشورای اسلامی شهر بیرجند
  • عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست در دوره های سوم و چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند
  • عضو کمیسیون عمران و توسعه پایدار در دوره های سوم و چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند
  • عضو کمیسیون ورزش و جوانان در دوره های سوم و چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند
  • عضو و خزانه دار در دوره پنجم شورای اسلامی شهر بیرجند