رضا حسنی صفت

 • دکتری پزشکی

سوابق :

 • عضو کمیسیون نظام وظیفه بیرجند
 • فرمانده پایگاه بسیج دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • مدیرکل بهزیستی استان خراسان جنوبی
 • معاون درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان جنوبی
 • بازرس اتحادیه کارکنان دولت
 • عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • عضو هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • حضور داوطلبانه 21 ماه در جبهه های حق علیه باطل
 • عضو شورای اسلامی شهر بیرجند در دوره چهارم
 • عضو کمیسیون حقوقی و املاک در دوره چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند
 • عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست در دوره چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند
 • عضو کمیسیون عمران و توسعه پایدار در دوره چهارم شورای اسلامی شهر بیرحند
 • عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند