روز یکشنبه مورخ 13/5/98 چهل و ششمین جلسه کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار در محل شورا تشکیل گردید.

چهل و ششمین جلسه کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار شورا روز یکشنبه مورخ 13/05/98 با حضور اعضای اصلی کمیسیون و کارشناسان شهرداری برگزار و پیرامون نامه ها و موضوعات واصله به کمیسیون تبادل نظر و نهایتاً درخصوص موارد مطروحه تصمیم گیری بعمل و مراتب جهت سیر مراحل تصویب نهائی در جلسات رسمی شورا به دبیرخانه تحویل گردید .