در یکصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند وضعیت فضاهای آموزشی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

در این جلسه که روز گذشته با حضور مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، مدیر آموزش و پرورش بیرجند و معاون پشتیبانی آموزش و پرورش، رئیس اداره حقوقی اداره کل آموزش و پرورش، شهردار بیرجند و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند برگزار گردید، موضوعات مربوط به وضعیت فضاهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش و سایر درخواست های آنان در جلسه مذکور طرح موضوع گردید .