روز دوشنبه مورخ 98/5/14 شصت و چهارمین جلسه کمیسیون بودجه و امور مالی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید :

شصت و چهارمین جلسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا روز گذشته مورخ 98/5/14 باحضور اعضای اصلی و مدعو کمیسیون در محل شورا برگزار و پیرامون نامه های واصله به کمیسیون به شرح ذیل در جلسه بحث و تبادل نظر و مقرر گردید تصمیمات کمیسیون جهت سیر مراحل تکمیلی و قانونی به صحن علنی شورا ارسال گردد .

موضوعات مطروحه در کمیسیون :

- نامه شماره 14624 مورخ 98/5/9 شهرداری مبنی بر درخواست پرداخت کارمزد تسهیلات مؤدیان شهرداری جهت تسویه نقدی مطالبات .

- نامه شماره 14378 مورخ 98/5/7 شهرداری مبنی بر درخواست تصویب تعرفه بهای خدمات مربوط به خاک و نخاله .

- نامه شماره 10960 مورخ 98/4/12 شهرداری مبنی بر درخواست پرداخت حق مسئولیت به برخی از عناوین مدیریتی برابر آئین نامه رفاهی شهرداری .

- نامه شماره 10974 مورخ 98/4/12 شهرداری مبنی بر درخواست تصویب اخذ هزینه صدور پروانه فعالیت شرکت ها و رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل دانش آموزی . 

- و ...... .