هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور رئیس و اعضای شورای شهر برگزار شد.