اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر بیرجند مورخ 1400/06/10 در محل شورا برگزار گردید.

به گزارش واحد روابط عمومی شورا در راستای اجرای ماده 5 دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان و استان و شورای عالی استان ها مصوب 1385/12/10 شورای عالی استان ها، پس از تشکیل اولین جلسه کمیسیون هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه شورا به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

1- آقای مهندس مرتضی یزدان شناس به عنوان رئیس کمیسیون 

2- آقای حجه الاسلام محمد مهدی درخشی به عنوان نائب رئیس کمیسیون 

3- سرکار خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی به عنوان منشی کمیسیون 

انتخاب گردیدند.