حضور اعضای منتخب کمیته بررسی شاخص ها و معیارهای انتخاب شهردار در ششمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند.

ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بیرجند در راستای انتخاب شهردار مرکز استان با حضور اعضای کمیته بررسی شاخص ها و معیارهای انتخاب شهردار برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید تا اعضای کمیته ؛ شاخص ها، معیارها و ملاک هایی را که می بایست گزینه های پیشنهادی در سمت شهردار داشته باشند را تعریف و جمع بندی و در قالب فرم مربوطه در اختیار شورا قرار داده تا در جلسات ارزیابی گزینه های پیشنهادی انتخاب شهردار مورد بهره برداری قرار گیرد.