بررسی طرح های  المان نوروزی سال 96آیین نامگذاری بوستان پروفسور مهدی بلالی مود در محل پارک مهرشهر برگزار شد. اسداله سلیم به عنوان عضو جدید شورای شهر بیرجند معرفی شدبه مناسبت گرامیداشت دکتر مهدی بلالی مود پدر علم و سم شناسی، پارکی بنام ایشان نامگذاری گردیداولین همایش ایمنی شهر بیرجندبرگزار شد