در سال دوم دور پنجم شورای اسلامی شهر بیرجند طی انتخاباتی، اعضای هیأت رئیسه شورا برای مدت یکسال انتخاب شدند.

 در راستاي اجراي ماده 18 «قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و اصلاحات بعدي» ، جهت تعيين هيئت رئيسه سال دوم از دوره پنجم شورا جلسه­ اي در تاريخ 97/7/2 با حضور تمامي اعضای محترم برگزار که نهايتاً پس از کانديد شدن اعضا و رأي­ گيري بعمل آمده افراد ذيل به عنوان هيئت رئيسه جديد شورا به مدت يکسال انتخاب گرديدند.

  1. آقاي دکتر ابراهيم تقي­ زاده به عنوان رياست شورا
  2. سرکار خانم فاطمه ­زهرا هلال­ بيرجندي به عنوان نائب رئيس شورا
  3. آقاي دکتر عليرضا محمودي­ راد به عنوان منشي شورا
  4. آقاي مرتضي يزدانشناس به عنوان خزانه دار شورا