رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در مراسم رژه 31 شهریور ماه حضور یافتند.