موضوع قطع حدود 3 هزار درخت در اراضی پادگان برای چندمین بار در صحن شورای اسلامی شهر بیرجند مطرح و اعضای شورا مصوب کردند با طرح آن در کمیسیون قطع اشجار نسبت به تعیین جریمه اقدام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در جلسه روز گذشته شورا با اعلام این که بر اساس گزارشات و مستندات موجود، تعدادی از درخت های موجود در اراضی پادگان توسط ارتش قطع شده است که در گزارش بازرسی بر آن تسریع و از ارتش در این خصوص توضیح خواسته شده است.
دکتر تقی زاده با بیان اینکه ارتش هم اعلام کرده است که درخت های قطع شده در اراضی پادگان نمی باشند و در محدوده زمین های است که به راه و شهرسازی منتقل شده اند، افزود: سند زمینی هم که برای توسعه فضای سبز در اختیار شهرداری قرار گرفته است تا کنون به نام شهرداری صادر نشده است. وی در ادامه خواستار طرح موضوع قطع درخت های اراضی پادگان در کمیسیون قطع اشجار برای تعیین جریمه مد نظر شد.
دکترحسنی صفت هم با اعلام این که بیش از دو هزار و 700 درخت به عمد و حدود 400 درخت هم با مجوز کمیسیون قطع اشجار در اراضی مد نظر قطع شده اند، گفت: در مجموع بیش از سه هزار درخت در این اراضی قطع شده اند که همه مستندات آن را سازمان سیما، منظر و فضای سبز دارد.
اسلامی نژاد مدیر اداره حقوقی شهرداری بیرجند هم با ارائه گزارشی در این خصوص گفت: براساس توافق انجام شده سال 92 بین راه و شهرسازی و ارتش اراضی مد نظر متعلق به راه و شهر سازی است ولی در مقام اجرا در تصرف 04 بوده اند و براساس مستندات موجود چند تن تنه درخت های قطع شده به کارخانجات شمال حمل شده است که بعد از شکایت مطرح شده در خصوص قطع اشجار جلسه ای با حضور معاون دادستان برگزار و مقرر شد برای توسعه فضای سبز این اراضی به شهرداری تحویل شود.
با تصویب اعضای شورا مقرر شد با طرح این موضوع در کمیسیون قطع اشجار نسبت به تعیین جریمه برای این منظور اقدام شود.
در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به مشکل به وجود آمده در خصوص زمین های قسمت آبگیر بند دره و این که استاندار در جلسه ای خواستار طرح دعوی در این خصوص شده است، اشاره کرد و مدیر اداره حقوقی شهرداری هم گفت: بنیاد مستضعفان به تازگی در مکاتبه ای با شهرداری اعلام کرده است که اراضی مد نظر در زمان ورود این اراضی به محدوده خدماتی شهر به عنوان سهم شهرداری محسوب شود.
واگذاری زمین های غیر معارض مربوط به صنوف آلاینده توسط شهرداری از دیگر موضوع های مطرح شده در این جلسه بود که یزدانشناس عضو شورا خواستار اصلاح مفاد قرار داد شهرداری برای واگذاری اراضی مد نظر به متقاضیان برای رفع مشکلات خیابان های عدل و شهید مصطفی خمینی بیرجند شد و اعضای شورا با انجام تغییرات مورد نظر موافقت کردند تا برنده دریافت زمین های مربوط به صنوف آلاینده با ارائه معرفی نامه از اتحادیه و پروانه کسب، ظرف شش ماه نسبت به گرفتن پروانه ساخت اقدام کند و در صورت تخلف توسط برنده مزایده در کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهرداری، شورا و اتاق اصناف به آن رسیدگی خواهد شد.