حسابرس مستقل شهرداری در جلسه ی کمیسیون تلفیق حقوقی و بودجه شورا ، حسابرسی شهرداری بیرجند را ارایه و مورد بررسی قرار داد.

 

در راستای اجرای ماده 44 آیین نامه معاملاتی شهرداریها و بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، جلسه ای با حضور حسابرس مستقل شهرداری، اعضای کمیسیون بودجه و امورمالی ، اعضای کمیسیون حقوقی ، شهرداران و مسئولین امور مالی شهرداری مرکز و مناطق دوگانه ، معاونت امور مالی ، مسئول حقوقی ، بازرس و  ذیحساب شهرداری ، گزارش حسابرسی شهرداری بیرجند و مناطق دوگانه منضم به صورت های مالی و یادداشت های همراه و خلاصه تفریغ بودجه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396  مورد بررسی قرار گرفت.