بررسی طرح جامع حریم شهر بیرجند در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار شورای اسلامی شهر بیرجند :

چهل و پنجمین جلسه کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار شورای اسلامی شهر بیرجند مورخ 6/5/98 با حضور اعضای اصلی و مدعو کمیسیون و کارشناسان شهرداری با دستور کار بررسی طرح جامع حریم شهر بیرجند برگزار گردید .

در جلسه مذکور پس از بحث و تبادل نظر پیرامون طرح جامع حریم شهر بیرجند 5 پیشنهاد مطرح و مقرر گردید تا پیشنهادات مربوطه در جلسه شورا طرح موضوع و تصمیم نهایی اتخاذ گردد .