یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند روز شنبه مورخ 29/04/98 با حضور حداکثر اعضا برگزار گردید :

یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند که صبح روز شنبه به ریاست دکتر ابراهیم تقی زاده و با حضور حداکثری اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند برگزار گردید پس از بحث و بررسی موارد ارجاعی به جلسه شورا، مراتب ذیل مورد تصویب و تأیید واقع گردید :

- موافقت با کلیات طرح واگذاری اراضی متعلق به شهرداری واقع در سه راه قدیم حاجی آباد و اراضی مشهور به گورستان جهت استقرار صنوف آلاینده ؛ در اینخصوص مقرر گردید تا قرارداد مربوط به صورت کامل و جامع از سوی شهرداری تهیه و تنظیم و جهت تصویب به شورا ارسال گردد .

- ضرورت اجرای طرح میدان اجتماعات و باغ ملی و موافقت با خرید و تملک املاک واقع در طرح مذکور . 

- موافقت با خرید و تملک ششدانگ یک باب منزل مسکونی و زیرزمین تحت پلاک ثبتی 51 اصلی بخش دو بیرجند واقع در مسیر طرح تعریض و ورودی پارکینگ خیابان حکیم نزاری .

- موافقت با خرید و تملک اعیان یک باب منزل مسکونی واقع در حاشیه ورودی محله کاظمیه که در طرح تعریض معبر و فضای سبز قرار گرفته .

- موافقت با تقاضای افراز سهم مشاعی مالک پلاک ثبتی 433 فرعی از یک اصلی بخش دو بیرجند .