روز گذشته در جلسه شورا که با حضور اعضای شورا، فرماندار و شهردار بیرجند تشکیل شد، رئیس شورای شهر بیرجند نیز با اشاره به پروژه ۴۵۰ هکتاری ارتش گفت: در این زمینه اعضای شورای شهر دغدغه‌هایی دارند که باید به آن پاسخ داده شود.

تقی زاده بیان کرد: با توجه به راه‌اندازی چهارشنبه بازار جدید، وضعیت چهارشنبه بازار قدیم بیرجند نیز باید تعیین تکلیف شود.
طاهري عضو شورا نیز درباره اراضي 450هکتاري ارتش عنوان کرد: اگر 70 هزار نفر در این نقطه ساکن شوند مشکلات عدیده اي به وجود خواهد آمد، خیابان هاي ارتش و طالقاني با ترفیک شدید مواجه شده و قفل مي شوند. وي با اشاره به این که راه و شهرسازي با دید اقتصادي به این اراضي نگاه مي کند ، ادامه داد: همان طور که این اراضي در گذشته فضاي سبز بودند اکنون نیز نفع عمومي این است که به شکل فضاي سبز از آن ها استفاده شود.
موهبتي دیگر عضو شورا نیز با گلایه از کمبودهایي که راه و شهرسازي در شهر ایجاد کرده است، بیان کرد: این کمبودها به شهرداري متحمل شده و نمونه آن را در مهرشهر بیش از هر جا شاهد هستیم. وي به خطر ساخت و ساز در این اراضي به دلیل واقع شدن در حریم گسل نیز اشاره کرد.
حسني صفت یکي دیگر از اعضاي شوراي شهر هم خواستار پیگیري فرماندار به عنوان رئیس شوراي تامین شهرستان براي موضوع انتقال پایگاه هوایي خور شد.
وي با اشاره به این که مخازن یکصد میلیون لیتري سوخت در کنار جاده مواصلاتي بیرجند- مشهد هنوز تاییدیه ایمني نگرفتند، اضافه کرد: ایستگاه راه آهن نیز از نزدیکي همین مسیر عبور خواهد کرد و با این تفاسیر ایجاد پایگاه شکاري از نظر ایمني براي مردم شهر خطر دارد.
یزدان شناس دیگر عضو شورا هم طرح 450 هکتاري ارتش را مصیبتي براي شهر دانست و افزود: در صورتی که شهرداری آمادگی اجرای طرح جامع تفریحی در این اراضی را دارد می تواند زیرساخت مناسبی برای ورود گردشگری نیز باشد.
فرماندار درباره اراضي 450 هکتاري ارتش عنوان کرد: دغدغه ها قابل طرح و درست است ولي قطعا مشاور پیش بیني لازم براي فضاي سبز را داشته است. از طرفي بارگذاري جمعیت روي گسل در حالت عادي غیر ممکن است اما شهر بیرجند از همان ابتدا روي گسل شکل گرفته و خطرات بالقوه وجود دارد با این حال نباید مردم را نگران کرد. بیشتر نگراني ما نیز تامین فضاي سبز در بافت مسکوني طرح است. البته پس از اعتراضات تمام اعضاي شورا به این طرح ناصری اعلام کرد: اگر سرانه هاي آموزشي، فضاي سبز، فرهنگي و درماني در طرح به درستي دیده نشده باشد قطعا جلوي بارگذاري را مي گیریم.
وي با اشاره به این که مسائل امنیت غذایي و فرهنگي چهارشنبه بازار از قدیم مطرح بوده است، اضافه کرد: از آنجایي که مشکلات پیرامون چهارشنبه بازار بیش از داخل آن بود، اکنون اگر بخواهد چهارشنبه بازار قدیم همچون گذشته ادامه کار دهد مشکلات حل نشده باقي مي ماند. به طور کل پیشنهادات خود را مطرح کنید تا در کمیسیون تنظیم بازار بررسي شود.
فرماندار درباره انتقال پایگاه هوایي خور نیز تصریح کرد: در تصمیمات کلان کشور نمي توانیم تصمیم گیرنده باشیم یا تغییر بدهیم. ناصري همچنین خواستار انجام هر چه سریع تر طرح جامع سیلاب شهري توسط شهرداري شد و افزود: اکنون که آب منطقه اي براي تامین منابع و مشاور اعلام آمادگي کرده، شهرداري از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند.
در پایان مقرر شد براي اراضي 450هکتاري جلسه اي مشترک با شورا، شهرداري، فرماندار و راه و شهرسازي گرفته شود.