جلسه شماره 54 مورخ: 97/1/20

 • موافقت با انجام امورات مالی سازمان های وابسته در سه ماهه اول 97 بر اساس سه دوازدهم ارقام و احکام مصوب بودجه سال 96
 • تفویض اختیار به شهردار در انجام معاملات متوسط و هزینه کرد اعتبارات مواد 16 و 17 بودجه شهرداری بر اساس دستورالعمل مربوطه

جلسه شماره 55 مورخ: 97/2/1

 • تصویب 7 نسخه بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان های تابعه شهرداری
 • موافقت با فروش اقلام مازاد اسقاط و مستعمل شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمان های تابعه شهرداری
 • موافقت با برگزاری فراخوان عمومی جهت تعیین شرکت بیمه (بیمه گر) جهت بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری
 • تمدید قرارداد اجاره معبر واقع در کنار گذر بلوار خلیج فارس- جنب فروشگاه اتکا به قیمت کارشناسی روز پس از اخذ تأییدیه پلیس محترم راهور استان
 • موافقت با درخواست مجوز تقسیط عوارض خودرو شهروندان به شهرداری
 • موافقت با درخواست ترک تشریفات مزایده کانکس ها و سازه های موقت حاشیه خیابانها و معابر شهر بیرجند
 • تمدید قرارداد مشاوره سرکار خانم صدیقه زارع پور مشاور حقوقی شهرداری به مدت یکسال دیگر از تاریخ 96/10/2

جلسه شماره 56 مورخ: 97/2/8

 • پرداخت بن غیر نقدی به مناسبت نیمه شعبان و روز کارگر به هریک از پرسنل شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه و همچنین پرسنل شرکت های خدماتی تحت نظارت شهرداری
 • موافقت با پیشنهاد هیئت اسکواش استان مبنی بر احداث یک کورت پدل در زمینی به مساحت 200 متر واقع در پارک پدران آسمانی
 • تصویب اصلاحیه (متم بودجه) سال 96 شهرداری بیرجند
 • حذف اعتبار ردیف 4 پیوست شماره 5 بودجه مصوب 97 شهرداری با کد 30510 و جایگزینی اعتبار آن در ردیف 36030 بودجه عمرانی جهت تکمیل فرهنگسرای صیاد شیرازی
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای سیدرضا سیادت مالک پلاک ثبتی 2/3743 و 3744 واقع در طرح 30 متری فرزان
 • اعمال 20% تخفیف در مبالغ اجاره ماهیانه اعلامی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری برای غرفه های مشارکتی حاشیه میدان تره بار در بازار غفاری برای سالهای 96 و 97  در راستای حمایت از بهره برداران
 • محاسبه 20% تخفیف به درخواست های شهرسازی فرهنگیان محترم به مناسبت هفته معلم

جلسه شماره 57 مورخ: 97/2/15

 • دریافت هزینه های ورود به محدوده به صورت اقساط 10 ماهه بدون هزینه نگهداری چک از ملک آقای سیدمحمد حسینی
 • قرائت نظریه مورخ  97/1/19 هیئت محترم تطبیق در خصوص تعیین تکلیف مواردی در پروژه های عمرانی شهرداری و اتخاذ تصمیم در رابطه با موضوع
 • واگذاری اراضی پلاک ثبتی 21 فرعی از 1770 اصلی از طریق مزایده جهت تعیین تکلیف صنوف آلاینده

جلسه شماره 58 مورخ: 97/2/17

 • واگذاری غرفه تایپ و تکثیر مجاورت ساختمان متوفیات بهشت متقین از طریق ترک تشریفات مزایده و با قیمت کارشناسی روز به آقای علیرضا رضائی
 • واگذاری انجام تدوین برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری بیرجند
 • پرداخت هدیه پایان سال 96 پرسنل اداری شورا
 • وصول اجاره بهای غرفه های بازار روزهای شهرداری در سال 96 بر مبنای اجاره پرداختی سال 95 غرفه داران
 • کان لم یکن تلقی نمودن فرآیند تملک ملک موضوع توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و خانم زهره جنتی فریز به وکالت آقای سیدکاظم عمادی جهت مقدار مساحت در مسیر تعریض ملک واقع در خیابان معلم
 • تمدید قرارداد آقای عباسعلی هامونی مشاور مالیاتی شهرداری به مدت یکسال دیگر با میزان قرارداد سال 96

جلسه شماره 59 مورخ: 97/2/22

 • برگزاری مناقصه عمومی جهت واگذاری امور خدمات شهری مناطق دوگانه شهرداری به پیمانکار به مدت دو سال
 • واگذاری مساحت 5 متر مربع معبر جنب پلاک ثبتی 11/5323 اصلی واقع در خیابان مدرس- مدرس 33 به قیمت کارشناسی صورت پذیرفته به مالک پلاک ثبتی آقای علی چهکندی نژاد
 • واگذاری مساحت 20/53 متر مربع معبر جنب پلاک ثبتی 2669 فرعی از 345 اصلی واقع در خیابان قدس شرقی- خیابان اردیبهشت به آقای غلامحسین معینی مقدم
 • تملک مساحت 166/17 متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتی 2681 واقع در خیابان طالقانی- کوچه بیمارستان متعلق به آقای مهدی محمدی فرد در قبال تهاتر با هزینه های پروانه پلاک مذکور
 • واگذاری مساحت 1/80 متر مربع جوی عام سمت شمال شرقی پلاک ثبتی 345/2525 اصلی واقع در خیابان قدس شرقی- خیابان بهمن- بهمن 16 به خانم زهره کاظمی قلعه نو
 • واگذاری قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها به آقای حسین امیرآبادیزاده مالک پلاک ثبتی باقیمانده 235 فرعی واقع در خیابان بهشتی 13 پلاک 172
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای محمدحسن علی آبادی مالک پلاک ثبتی 354/254 اصلی در خصوص تفکیک پلاک و تقاضای خرید باقیمانده سهم شهرداری توسط مشارالیه
 • حذف ردیف 7 جدول صفحه 33 دفترچه بهای خدمات مصوب شهرداری مبنی بر عدم اخذ هزینه ورودی به صورت اردویی پارک بانوان
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای غلامرضا خاکی در خصوص دریافت غرامت عرصه در مسیر جهت موقعیت پلاک ثبتی 1304 واقع در بلوار خلیج فارس
 • در خصوص اعتراض آقای ابوالفضل مسعودنیا مالک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان مفتح 48 - پلاک 56 به اخذ مابه التفاوت عوارض پروانه ساختمانی
  محاسبه و وصول هزینه های مربوط به تفکیک اعیان پلاک ثبتی متعلق به آقایان جنتی و ایزدی بر مبنای طرح پاساژ
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمد مرکی مالک پلاک ثبتی 5 فرعی از 3741 اصلی واقع در مسیر طرح تعریض محور فرزان

جلسه شماره 60 مورخ: 97/2/24

 • پرداخت کارمزد عوارض خودرو بر اساس5% میزان وصول عوارض به دفاتر پیشخوان

جلسه شماره 61 مورخ: 97/2/29

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای علیرضا چهکندی نژاد در خصوص خرید مساحت 32/29 متر مربع معبر متصل به پلاک ثبتی 8 فرعی از 1457 اصلی واقع در خیابان بهشتی- انتهای نواب صفوی
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمدابراهیم بابائی راد در خصوص خرید قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها به مساحت 20/138 متر مربع جهت تفکیک پلاک ثبتی 2654/345 اصلی واقع در خیابان قدس- خیابان پیروزی
 • اصلاح تعرفه 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 97 شهرداری بیرجند

جلسه شماره 62 مورخ: 97/2/31

 • تملک مساحت 19/69 متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتی 1102 اصلی واقع در خیابان حکیم نزاری متعلق به خانم معصومه احمدی که در مسیر طرح تعریض و ورودی پارکینگ قرار گرفته با پرداخت غرامت عرصه در مسیر به صورت نقدی
 • موافقت با درخواست آقای مهدی منذری وکیل آقای رضا کمیلی مبنی بر استفاده از تخفیفات دهه فجر سال 96 جهت موقعیت پلاک ثبتی 272/925 اصلی واقع در خیابان ملاصدرا - پامچال 14

جلسه شماره 63 مورخ: 97/3/5

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم غلامرضا کاظم نژاد به وکالت آقای حسن کاظم نژاد بابت پلاک ثبتی 3745 اصلی بخش یک بیرجند واقع در طرح تعریض محور 30 متری فرزان
 • اصلاح تعرفه اخذ بهای خدمات ورود به چهارشنبه بازار خیابان شهید آیت ا... بهشتی
 • تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها

جلسه شماره 64 مورخ: 97/3/7

 • موافقت با خرید دو دستگاه مینی لودر (باب کت) و یک دستگاه بکهو دو بازو از محل بودجه عمرانی سال 97 شهرداری تا سقف مبلغ 4/500/000/000 ریال
 • اعمال تخفیف و معافیت خوش حسابی پرداخت عوارض کسب مشاغل و صنوف کلیه مؤدیانی که نسبت به تسویه بدهی های معوقه خود تا پایان سال 96 اقدام نمایند

جلسه شماره 65 مورخ: 97/3/12

 • موافقت با درخواست مجوز اجاره یک باب منزل مسکونی برای شهرداری در تهران
 • موافقت با توافقنامه های تنظیمی فیمابین شهرداری و آقایان حسینعلی حسین پور و محمود رضایی نژاد مالکین پلاک ثبتی باقیمانده 3746 اصلی واقع در مسیر تعریض محور 30 متری فرزان
 • موافقت با اخذ بهای خدمات از خودپردازهای منفک از بانکها
 • واگذاری اراضی متعلق به شهرداری بابت انتقال صنوف آلاینده به خارج از محدوده شهر از طریق برگزاری مزایده محدود
 • پرداخت حق الجلسه اعضای مدعو کمیسیون های پنجگانه شورا

جلسه شماره 66 مورخ: 97/3/19

 • اعمال تخفیف در هزینه های صدور پروانه¬های ساختمانی شهروندان محترم در راستای سیاست های تشویقی جهت ساخت و سازهای مجاز به مناسبت عید سعید فطر

جلسه شماره 67 مورخ: 97/3/19

 • کمک و مساعدت مالی به جشن گلریزان جهت آزادی زندانیان غیرعمد به مبلغ 100/000/000 ریال
 • کمک و مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند به منظور تأمین بخشی از هزینه های برگزاری مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به مبلغ 40/000/000 ریال
 • افزایش 12 درصدی نرخ کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97
 • موافقت با فروش تعداد 21 قطعه از اراضی شهرداری واقع در خیابان ظفر از طریق آگهی مزایده
 • مجوز استفاده شهرداری از ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طریق ترک تشریفات تا سقف یک میلیارد تومان و تهاتر هزینه اجاره آن با هزینه های پروانه ساختمانی مورد تقاضای بنیاد
 • موافقت با خرید قیر تا سقف 200 تن از طریق ترک تشریفات از شرکت بهبود صنعت
 • موافقت با واگذاری یکدستگاه خودروی حمل زباله (وانت نیسان) شهرداری بیرجند به شهرداری تازه تأسیس آبیز به مدت شش ماه در قالب تنظیم صورتجلسه

جلسه شماره 68 مورخ: 97/3/21

 • موافقت با واگذاری شش (6) غرفه نمایشگاه سنگ واقع در ضلع شمال ساختمان اداری سازمان مدیریت آرامستانها به متقاضیان بخش خصوصی در قالب قرارداد اجاره
 • صدور پروانه ساختمانی جهت آندسته از سازمانها و اداراتی که در سال 96 نتوانسته اند نسبت به دریافت پروانه ساختمانی خود اقدام نمایند مشروط به پرداخت نقدی هزینه ها به شهرداری
 • موافقت بااصلاح بودجه 97 شهرداری و افزایش اعتبارات بودجه عمرانی

جلسه شماره 69 مورخ: 97/3/28

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و خانم ها معصومه و زهرا مقری در خصوص خرید مساحت 5/58 مترمربع معبر جنب پلاک ثبتی 345/2101/2105 اصلی واقع در انتهای قدس شرقی
 • موافقت با برگزاری گردهمایی شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها، مدیران و کارشناسان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و مدیران استانی با عنوان «بیرجند شهر تمیز»
 • موافقت با احداث سرویس بهداشتی و خانه عالم در محل زمین تحت اختیار هیأت امناء مسجد امام هادی (ع)
 • پرداخت حق الجلسه اعضای مدعو کمیسیون های پنجگانه شورا

جلسه شماره 70 مورخ: 97/4/2

 • اعمال 50 درصد تخفیف در هزینه های کفن و دفن، خرید قبر و ... مرحوم حجت الاسلام شبانی کارشناس فرهنگی و آموزشی ستاد اقامه نماز استان
 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری در خصوص واگذاری بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری بیرجند به شرکت بیمه نوین برنده فراخوان
 • واگذاری مساحت 53/20 مترمربع معبر جنب پلاک ثبتی 2669 فرعی از 345 اصلی واقع در خیابان قدس شرقی- خیابان اردیبهشت یک به آقای غلامحسین معینی مقدم
 • اصلاح موضوع مصوبه بند ده صورتجلسه شماره 59 مورخ 97/2/22 شورا در خصوص اعتراض آقای ابوالفضل مسعودنیا مالک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان مفتح 48 - پلاک 56 به اخذ مابه التفاوت عوارض پروانه ساختمانی
 • تجدیدنظر در مصوبه بند پنج (5) مستخرجه از صورتجلسه شماره 50 مورخ 96/12/19 شورا مبنی بر لغو مصوبات شورا جهت پلاک ثبتی 345/338/1443 اصلی بخش دو بیرجند واقع در بلوار خلیج فارس متعلق به آقای محمدهادی برگی
 • موافقت با اخذ هزینه های ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری جهت موقعیت ملک واقع در خیابان شهید برگی 6متعلق به آقای فرشید گلسرخی برابر تاریخ اولین مراجعه جهت انتقال سند (سال 93)
 • موافقت با درخواست خانواده شهید گرانقدر رضا محمدی مبنی بر نامگذاری توحید 10 بنام شهید بزرگوار

جلسه شماره 71 مورخ: 97/4/9

 • موافقت با تفويض اختيار شهردار به مديران مناطق و مديران عامل سازمانهاي تابعه جهت انجام معاملات سال 97 تا سقف (500/000/000 ريال)
  موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و تعاوني مسکن شماره 2 فرهنگيان در خصوص تفکيک پلاکهاي ثبتي 2089 و 2699 فرعي از 345 اصلي بخش دو بيرجند واقع در دشت علي آباد - خيابان ارديبهشت
 • موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و ورثه مرحوم رجب نيکرو در خصوص تملک مساحت 27/282 مترمربع موقعیت پلاک ثبتي 3827 اصلي بخش يک بيرجند واقع در مسیر طرح تعریض محور 30 متری فرزان
 • موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و ورثه مرحوم محمد زينلي با وکالت آقايان علي زينلي و رضا جاويدي¬فرد در خصوص تملک پلاک ثبتي 3789 اصلي بخش يک بيرجند واقع در مسير طرح تعريض محور 30 متري فرزان
 • راه اندازی روز بازار و فاز دوم چهارشنبه بازار در محل میدان میوه و تره بار قدیم واقع در بلوار مسافر توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 • موافقت با صدور پروانه ساختمانی موقعیت پلاک ثبتی 249/17/2789 اصلی بخش دو بیرجند متعلق به آقای محمد کیانی خلیران برابر زمان پرداخت سایر فیش های مربوطه و آمادگی برای صدور پروانه و بدون اخذ هزینه مابه التفاوت عوارض

جلسه شماره 72 مورخ: 97/4/11

 • کمک و مساعدت مالی به انجمن بیرجندی های مقیم تهران به مبلغ 50/000/000 ریال جهت برگزاری گردهمائی با عنوان سفره بنفش بیرجندی ها و ثبت معنوی کشک بیرجندی (قروت)
 • موافقت با پیش نویس قرارداد تنظیمی فیمابین شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص استفاده از ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن جهت انجام عملیات عمرانی در سطح شهر بیرجند
 • موافقت با پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و .. آقای مهندس میری (عضو محترم شورا) جهت شرکت در کنفرانس سراسری مدیریت توسعه و تحول سازمان با رویکرد مدیریت عملکرد و ریسک در شهر تبریز
 • اصلاح بند یک (1) صورتجلسه شماره 68 مورخ 21/3/97 شورا موضوع واگذاری شش غرفه نمایشگاه سنگ در ضلع شمال ساختمان اداری سازمان مدیریت آرامستانها به بخش خصوصی

جلسه شماره 73 مورخ: 97/4/16

 • پرداخت هدیه به تعداد 17 نفر از کارکنان جانباز شاغل در شهرداری، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری به مناسبت روز جانباز
 • کمک و مساعدت مالی به کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه دو شهرستان بیرجند به منظور تأمین قسمتی از سبد غذایی نیازمندان تحت پوشش
 • برگزاری فراخوان عمومی جهت انجام مناقصه و بکارگیری مشاور به منظور ممیزی املاک سطح شهر بیرجند
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای احمد باقری نژاد جهت تملک پلاک ثبتی 4269 اصلی بخش یک بیرجند واقع در حاشیه خیابان جمهوری اسلامی و مسیر طرح تعریض محور 30 متری فرزان
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای سیدمحسن حسینی به وکالت سیداسلام حسینی و بی بی عفت حسینی جهت تملک پلاک های ثبتی 4270 و 4271 اصلی بخش یک بیرجند واقع در حاشیه خیابان جمهوری اسلامی
 • موافقت با عضویت آقایان ایمان قادری و سیدسعید اسلامی نژاد در کمیسیون ماده 14 شهرداری بیرجند

جلسه شماره 74 مورخ: 97/4/23

 • موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت خرید و نصب تجهیزات سوله پردازش زباله در مقصد
 • موافقت با واگذاری محل ساختمان واقع در پارک توحید (رستوران پارک) به کانون هنرمندان استان به مدت سه سال با تنظیم تفاهم نامه
 • موافقت با واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر بیرجند از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی

جلسه شماره 75 مورخ: 97/4/30

 • موافقت با صورتجلسات كميسيون مزایده فروش 5 قطعه زمین متعلق به شهرداری واقع در خیابان ظفر
 • برگزاري مناقصه عمومي جهت بکارگيري پيمانکار نگهداري فضاي سبز شهري به صورت حجمي
 • موافقت با اعمال 50 درصد تخفیف در هزينه هاي مربوط به حفاري و آسفالت شکافي مساجد سطح شهر در صورت مراجعه به شهرداری جهت نصب انشعابات آب، برق و گاز
 • موافقت با کلیات درخواست شهرداری جهت توليد برنامه تلويزيوني شبهاي فيروزه اي ويژه معرفي شهر بيرجند

جلسه شماره 76 مورخ: 97/5/13

 • انتخاب مهندس میری به عنوان نماینده تام الاختیار شورا جهت شرکت در جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری
 • موافقت با خريد لوله و اتصالات از شرکت نوين لوله قاين جهت اجراي پروژه هاي جداسازي آب شرب از فضاي سبز شهري و اجراي سيستم نوين آبياري تا سقف مبلغ 7/000/000/000 ريال از طریق ترک تشریفات مناقصه
 • برگزاري مزايده جهت واگذاري قطعه زمين واقع در فضاي سبز حاشيه پارک صياد شيرازي جنب هتل کوير به بخش خصوصي در قالب قرارداد اجاره به مدت دو سال به منظور راه اندازي سفره خانه سنتي
 • محاسبه و پرداخت حق الجلسات اعضاء محترم هيئت تطبيق شوراي اسلامي شهر بيرجند در بازه زماني مورخ 95/3/20 تا 96/7/11 مشابه دستورالعمل ابلاغي وزارت کشور 
 • اعمال 25 درصد تخفیف به مناسبت فرا رسيدن اعياد قربان، غدير و هفته دولت جهت آندسته از شهروندان و مؤدياني که نسبت به تسويه بدهي و هزينه هاي مربوط به درخواست¬هاي شهرسازي خود به صورت نقدي اقدام نمايند
 • واگذاري فضاهاي تبليغاتي سطح شهر بيرجنداز طريق برگزاري مزايده به بخش خصوصی با مدت زمان قرارداد 5 سال
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم حاج کریم برگی به وکالت محمدهادی برگی در خصوص تملک مساحت 476/54 مترمربع از ملک مشارالیه واقع در بلوار خلیج فارس و تهاتر باقیمانده غرامت عرصه در مسیر تعریض با هزینه های صدور پروانه املاک معرفی شده از سوی مالک

جلسه شماره 77 مورخ: 97/5/15

 • مساعدت شهرداری به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به مبلغ 1/215/000/000 ریال در قالب بودجه پیش بینی شده و از محل کمک های مربوط به سازمان فوق جهت جبران بخشی از هزینه های ناوگان اتوبوسرانی به بهره برداران بخش خصوصی 

جلسه شماره 78 مورخ: 97/5/20

 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه در خصوص واگذاری امور خدمات شهری مناطق دوگانه شهرداری بیرجند به شرکت پدیده پاک آرمان
 • برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری قطعه زمین واقع در پارک پدران آسمانی به صورت اجاره جهت نصب و راه اندازی وسایل بازی کودکان
 • موافقت با اصلاح بند 3 ماده 4 بخش ششم تعرفه بهای خدمات سال 97

جلسه شماره 79 مورخ: 97/5/22

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای سیدمحمود زاهدی نیا در خصوص خرید معبر جنب پلاک ثبتی 345/3293 اصلی بخش دو بیرجند واقع در اردیبهشت 2 متعلق به مشارالیه 

جلسه شماره 80 مورخ: 97/5/27

 • موافقت با واگذاری قسمتی از فضای پارک خانواده به شرکت تعاوني بیرجند تدبیر خراسان جنوبی جهت ارائه مهارت های معلولین (کافه هنر) در قبال تنظیم قرارداد اجاره به مدت یکسال
 • موافقت با صورتجلسات كميسيون مزایده فروش 2 قطعه زمین مسكوني از املاک متعلق به شهرداری واقع در خیابان ظفر
 • موافقت با برگزاري مزايده عمومي جهت انتخاب پيمانکار تشکيل ستاد خاک و نخاله و ساماندهي ماشين آلات جمع آوري خاک و نخاله سطح شهر بيرجندبه مدت 5 سال

جلسه شماره 81 مورخ: 97/5/29

 • موافقت با راه اندازی روز بازار و فاز دوم چهارشنبه بازار در محل میدان میوه و تره بار قدیم واقع در بلوار مسافر از محل ردیف اعتبارات بازارچه های محلی
 • موافقت با قرارداد تنظیمی فیمابین شهرداری و هیئت اسکواش استان در خصوص احداث و راه اندازی یک کورت پدل در پارک پدران آسمانی
 • تصمیم گیری در خصوص تعيين هيئت رئيسه شورا در تاريخ 97/7/1
 • بخشودگي 100 درصدی هزينه هاي صدور پروانه زمين حوزه علميه سفيران هدايت بيرجند
 • موافقت با پرداخت 50 درصد اجاره بهای ساختمان اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان
 • موافقت با تمديد قرارداد نيروهاي شرکتي حوزه فناوري اطلاعات شهرداري بيرجند
 • موافقت با انتصاب خانم مرجان اکرم زاده به عنوان مسئول امور مالي سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری
 • موافقت با انعقاد قرارداد اجاره واگذاری زمین به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و بانک های انصار، قوامین و شهر جهت نصب آنتن مخابراتی و کیوسک شهرنت و ... با مدت یک سال و برابر نرخ کارشناسی
 • موافقت با توافق فیمابین شهرداری و مجموعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه

جلسه شماره 82 مورخ: 97/6/17

 • برگزاری مناقصه عمومی جهت بکارگیری پیمانکار واجد شرایط به منظور اجرای فاز دو فرهنگسرای واقع در بلوار صیاد شیرازی با برآورد تقريبي 27/000/000/000 ريال
 • اصلاح مصوبه بند پنج (5) صورتجلسه شماره 81 مورخ 97/5/29 شورا با موضوع پرداخت اجاره بهاء ساختمان ستاد بازسازي عتبات عاليات
 • اصلاح مصوبه بند سه (3) صورتجلسه شماره 78 مورخ 97/5/20 شورا با موضوع اصلاح بند 3 ماده 4 تعرفه بهاي خدمات آماده¬سازي اراضي سطح شهر
 • اصلاح مصوبه بند يک (1) صورتجلسه شماره 79 مورخ 97/5/22 شورادر خصوص توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای سیدمحمود زاهدی نیا جهت خرید معبر جنب پلاک ثبتی 3293/345 اصلی بخش دو بیرجند واقع در اردیبهشت 2 متعلق به مشارالیه
 • موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و آقايان محمدجواد و محمدعلي شريف جهت تملک پلاک ثبتي 4269 اصلي بخش يک بيرجند به مساحت 31/27 مترمربع واقع در حاشیه خیابان جمهوری اسلامی و مسير طرح تعريض محور 30 متري فرزان
 • موافقت با توافقنامه منعقده فيمابين شهرداري و آقاي سيدمحمد علمدار جهت تملک پلاک ثبتي 4267 اصلي بخش يک بيرجند به مساحت 34 مترمربع واقع در حاشيه خيابان جمهوري اسلامي و مسير طرح تعريض محور 30 متري فرزان
 • موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و آقاي عيدمحمد فروتن تنها جهت تملك پلاک ثبتي 4268 اصلي بخش يک بيرجند به مساحت 32/30 مترمربع واقع در حاشيه خيابان جمهوري اسلامي و مسير طرح تعريض محور 30 متري فرزان
 • اصلاح مصوبه بند هشت (8) صورتجلسه شماره 81 مورخ 97/5/29 شورا موضوع توافق بين شهرداري و فروشگاه زنجيره اي رفاه جهت سرمايه گذاري مشترک به منظور ايجاد مجتمع تجاري - تفريحي رفاه

جلسه شماره 83 مورخ: 97/6/24

 • موافقت با صورتجلسه کميسيون مزايده شهرداری در خصوص واگذاري فضاهاي تبليغاتي سطح شهر بيرجند به شرکت پارسايانه تبليغ به مدت 5 سال
 • لغو مصوبه بند چهار (4) صورتجلسه شماره 59 مورخ 97/2/22 شورا در خصوص توافق فيمابين شهرداري و آقاي مهدي محمدي فرد مالک پلاک ثبتي 1/2681 اصلي واقع در خيابان طالقاني-کوچه بيمارستان امام رضا و مسير معبر
 • موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و آقاي غلامحسين معيني مقدم در خصوص واگذاری مساحت 53/20 مترمربع معبر جنب پلاک ثبتی 2669 فرعی از 345 اصلی واقع در خیابان قدس شرقی- خیابان اردیبهشت یکبه آقای غلامحسین معینی مقدم
 • موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و تعاوني مسکن شماره 2 فرهنگيان در خصوص تفکيک پلاکهاي ثبتي 2089 و 2699 فرعي از 345 اصلي بخش دو بيرجند واقع در دشت علي آباد - خيابان ارديبهشت
 • اصلاح مصوبه بند شش (6) صورتجلسه شماره 70 مورخ 97/4/2 شورادر خصوص اخذ هزينه هاي عوارض ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري جهت ملک واقع در خيابان شهيد برگي 6 متعلق به آقای فرشید گلسرخی
 • كمك و مساعدت مالی به شوراي هماهنگي بزرگداشت دهه کرامت استان به منظور تقويت مراسم محلي مساجد به مبلغ پنج ميليون ريال (5/000/000 ريال)
 • نامگذاري میادین و معابر اصلي شهرک امام علي (ع) (سايت ارتش)