کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار
  1.   آقای دکتر فرید فروزانفر
  2.   آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
  3. آقای مهندس عباس سروری
  4. سرکار خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی
  5.  خانم مهندس ویدا ناصری