کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، محیط زیست و سلامت

  1.  آقای دکتر رضا حسنی صفت
  2.  آقای دکتر علیرضا محمودی راد
  3.  آقای مهندس مرتضی یزدان شناس 
  4. حجه الاسلام محمد مهدی عبدالرزاق نژاد
  5. سرکار خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی