کمیسیون حقوقی و نظارت

  1. آقای دکتر فرید فروزانفر (رئیس)
  2. آقای دکتر رضا حسنی صفت (نایب رئیس)
  3. حجه الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد