کمیسیون بودجه و امور مالی

  1.  آقای مهندس عباس سروری (رئیس)
  2.  خانم مهندس ویدا ناصری (نایب رئیس)
  3.  آقای دکتر رضا حسنی صفت (منشی)
  4.  آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
  5. حجه الاسلام محمدمهدی درخشی