دوره ششم شورای اسلامی شهر بیرجند

  1. آقای دکتر رضا حسنی صفت (رئیس شورا)
  2. آقای دکتر فرید فروزانفر(نایب رئیس شورا)
  3. آقای عباس سروری(منشی)
  4. خانم مهندس ویدا ناصری (خزانه دار)
  5. آقای دکتر علیرضا محمودی راد (عضو)
  6. حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد (عضو)
  7. حجت الاسلام محمدمهدی درخشی (عضو)
  8. آقای مرتضی یزدان شناس (عضو)
  9. خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی (عضو)