دوره چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند سال 92

 1.   آقای دکتررضا زنگوئی (رئیس شورا) 
 2. خانم مهندس نفیسه نخعی (نایب رئیس شورا)
 3.   آقای دکترمهدی بهترین
 4.   خانم مهندس سیده زهرا حسینی
 5.   آقای مهندس حسین صباغ
 6.   آقای دکترمحمدعلی طاهری
 7.   حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد
 8.   آقای سیدهادی قالیبافان
 9.   آقای عباسعلی نیک
 10.   خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی
 11.   آقای مهندس مرتضی یزدانشناس

 

دوره چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند سال 94

 1.   آقای دکتررضا زنگوئی (رئیس شورا)
 2.   خانم مهندس نفیسه نخعی (نایب رئیس شورا)
 3.   آقای دکترمهدی بهترین
 4.   آقای دکتررضا حسنی صفت 94/9/28
 5.   آقای مهندس حسین صباغ
 6.   آقای دکترمحمدعلی طاهری
 7.   حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد
 8.   آقای سیدهادی قالیبافان
 9.   آقای عباسعلی نیک
 10.   خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی
 11.   آقای مهندس مرتضی یزدانشناس

 

دوره چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند سال 95

 1.   آقای دکتررضا زنگوئی (رئیس شورا)
 2.   آقای سیدهادی قالیبافان(نایب رئیس شورا)
 3.   آقای دکترمهدی بهترین
 4.   آقای دکتررضا حسنی صفت
 5.   آقای اسداله سلیم  (95/7/3)
 6.   آقای مهندس حسین صباغ
 7.   آقای دکترمحمدعلی طاهری
 8.   حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد
 9.   آقای عباسعلی نیک
 10.   خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی
 11.   آقای مهندس مرتضی یزدانشناس