دوره دوم شورای اسلامی شهر بیرجند

اولین جلسه شورا: 82/2/9                آخرین جلسه شورا: 86/2/6

 1. آقای مهندس نورالدین امینی (رئیس شورا)  
 2. آقای دکتر ابراهیم تقی زاده
 3. آقای حسن خسروی
 4. آقای دکتر رضا زنگوئی
 5. آقای دکتر غضنفر فروزانفر
 6. آقای مهندس محمدحسن فخار
 7. خانم زهره موهبتی

 

دوره دوم شورای اسلامی شهر بیرجند

 1. آقای دکتر غضنفر فروزانفر (رئیس شورا)
 2. آقای دکتر ابراهیم تقی زاده
 3. آقای حسن خسروی
 4. آقای دکتر رضا زنگوئی
 5. آقای مهندس محمدحسن فخار
 6. خانم زهره موهبتی
 7. آقای عباسعلی نیک