دوره اول شورای اسلامی شهر بیرجند

اولین جلسه شورا: 78/2/9                آخرین جلسه شورا: 82/2/4

  1. آقای مهندس نورالدین امینی (رئیس شورا)
  2. آقای دکتر جواد خامسان
  3. آقای مهندس حسن هوشمندی
  4. آقای عیسی سیسکانی
  5. آقای مهندس محمدحسن فخار
  6. آقای حسن خسروی
  7. خانم زهره موهبتی