دستورالعمل ها

نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر،شهرک ،بخش و روستا درآمده اند  1.   آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب می شوند و به وجود تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز می باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا انجام وظیفه نمایند . تبصره- ماموریت کارکنان این بند حسب مورد از طرف شورا به استاندار ارائه خواهد گردید تا نسبت به درخواست ماموریت وی از دستگاه محل خدمت مستخدم اقدام گردد .
 
2.   دستگاه های اجرایی موظفند پس از وصول تقاضای ماموریت تمام وقت یا پاره وقت کارمند از ناحیه استاندار نسبت به صدور حکم ماموریت اقدام نمایند . 3.    مدت مامورت تمام وقت این قبیل کارکنان جزو سوابق خدمت مربوط آنان تلقی و حقوق مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خویش مقرر می دارد ، از محل اعتبارات شورا پرداخت خواهد گردید . تبصره- ساعات موظف کارکنان موضوع این بند در شورا به میزان ساعات کار هفتگی کارمندان و کارگران موضوع لایحه قانونی یکسان نبودن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسرکشور مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .  4.   ماموریت پاره وقت،حداقل یک روز و حداکثر دو روز در هفته و ماموریت نیمه وقت 3 روز در هفته می باشد و حقوق و مزایای این قبیل کارکنان برابر آخرین حکم استخدامی پرداخت خواهد گردید .  تبصره 1- شورا موظف است گواهی انجام کار اعضا مامور به خدمت را به صورت ماهانه به دستگاه متبوع مستخدم ارسال نماید . تبصره 2- چنانچه به خدمات عضو بیش از 3 روز در هفته نیاز باشد ، شورا باید درخواست مامور به خدمت شدن تمام وقت وی را بنماید. 5.  شورا می تواند در مواقع ضروری و در صورت نیاز به خدمات عضو به غیر از موارد فوق الذکر از دستگاه اجرایی متبوع وی در خواست ماموریت اداری عضو را که حداکثر از 16 ساعت در ماه تجاوز نخواهد نمود بنماید. دستگاه های اجرایی موظفند همکاری لازم را در این موارد معمول نمایند دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رییسه شوراهای اسلامی بخش، شهر، شهرستان، استان و  عالی استانها  مصوب سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها مورخ 10/12/1385 مستندات قانونی: این دستورالعمل باستناد به مواد 8 ، 9 ، 10 ، 12 و 13 آیین نامه های داخلی شوراهای اسلامی، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب هیئت محترم وزیران و به منظور تعیین وظایف هیئت رئیسه شوراهای موضوع این دستورالعمل تهیه و در تاریخ 10/12/1385به تصویب شورای عالی استانها رسید.  ماده1 : منظور از هیئت رییسه در این دستورالعمل مجموعه ساختاری است که متشکل از رییس، نایب رییس، منشی یا منشیان و سخنگو بوده و این مجموعه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. تبصره 1- شرح وظایف هریک از اعضای هیئت رییسه مواردی است که در آیین نامه های داخلی شوراهای اسلامی بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها و آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر مصوب هیئت وزیران ذکر شده است. تبصره 2- سازوکار انتخاب اعضای هیئت رییسه براساس مستندات ماده 16 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی (6/7/82)و همچنین آیین نامه های داخلی شوراهای موضوع این دستورالعمل خواهد بود. ماده2 : وظایف و اختیارات هیئت رییسه شوراها عبارتند از:     1.همکاری با رییس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا.
    2.تدوین برنامه ها ، خط مشی ها و سیاستهای اداره شورا که به تصویب شورا خواهد رسید.
    3.همکاری در جهت انسجام، کارآمدی و ارتقاء عملکرد شورا
    4.همکاری با رییس شورا درخصوص اولویت بندی برنامه ها،تهیه و تنظیم دستور جلسات، ثبت مذاکرات شورا، کمیسیونها، تنقیح ، ارسال ، پیگیری و اجرای مصوبات شورا.
    5.تلاش برای حفظ جایگاه ، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها
    6.همکاری با رییس شورا در نظارت بر حسن اجرای آیین نامه داخلی ، قانون و مقررات در جلسات شورا
    7.همکاری در حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیونها و تلاش برای ارتقاء عملکرد کمیسیونها
    8.پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا
    9.نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب شوراها در نهادها ، سازمانها ، مجامع و هیئت ها ماده 3- جلسات هیئت رییسه شوراهای موضوع این دستورالعمل بصورت رسمی و با حضور اکثریت نسبی اعضاء هیئت رییسه و با دستور جلسات مشخص تشکیل و کلیه مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات هیئت رییسه در دفتر مخصوص ثبت و ضبط خواهد شد. حضور رئیس یا نائب رئیس در جلسه الزامی است. تبصره 1- تعداد و چگونگی تشکیل جلسات هر کدام از شوراهای موضوع این دستورالعمل متناسب با حجم و میزان فعالیتها و طرحها و برنامه های هر شورا و مطابق تصمیمات داخلی هیئت رییسه خواهد بود.اما حداقل برگزاری یک جلسه رسمی ماهیانه ضروری و الزامی است. تبصره 2- برای ثبت مذاکرات و مصوبات هیئت رییسه، پی گیری تصمیمات و انجام سایر امور جاری هیئت رییسه یک نفر از اعضاء یا غیرعضو دارای تخصص و تجربه مرتبط با رعایت قوانین و مقررات و با حکم ریاست شورا بعنوان دبیر هیئت رییسه انتخاب خواهد شد. تبصره 3 - حضور در هیأت رییسه و فعالیت اعضای آن تلقی سایر مسئولیتها و وظایف هر کدام از اعضا در شورا، کمیسیونها و مجامع نخواهد بود. تبصره 4 - اعضای هیئت رییسه در انجام فعالیتهای مربوطه ملزم به رعایت قانون شوراها ، آیین نامه های داخلی و سایر مقررات موضوعه می باشند. هیأت رئیسه در مقابل اعضاء شورا پاسخگو خواهد بود و کلیه مصوبات خود را می بایستی بلافاصله به اطلاع اعضاء شورا برساند.  این دستورالعمل مشتمل بر 3 ماده و 9 بند و 6 تبصره در تاریخ 10/12/85  با بیست رأی موافق به تصویب شورای عالی استانها رسید. دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها

مستندات قانوني: به استناد تبصره ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر، ماده 11 آيين‌نامه داخلي شوراهاي اسلامي شهرستان، ماده 14 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان و ماده 13 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي استان‌ها، دستورالعمل شرح وظايف، تركيب ، تعداد و چگونگي اداره كميسيون‌هاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها به شرح زير در جلسه مورخ 10/12/85 شورای عالی استانها به تصویب رسید.  ماده 1- به منظور بررسي دقيق و كارشناسي مسائل، پيشنهادات، طرح‌ها و برنامه‌هاي ارجاعي به شوراهاي موضوع اين آيين‌نامه و در راستاي كارآمدي و انجام صحيح‌تر وظايف قانون شوراها، شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان، استان و عالي استان‌ها كميسيون‌هاي تخصصي را متشكل از اعضاي شوراهاي فوق‌الذكر تشكيل مي‌دهند. ماده 2- عضويت هركدام از اعضاي شوراهاي مشمول اين دستورالعمل با درنظرگرفتن شاخص‌ها و معيارهاي زير خواهد بود: الف - داشتن تخصص، دانش و اطلاعات مرتبط ب - داشتن تجربه و مهارت‌هاي مرتبط ج - علاقمندي و تمايل اعضاء تبصره1- تعداد اعضاي هر كميسيون حداقل سه نفر بوده و هريك از اعضاي شورا موظف است حداقل عضو يك كميسيون اصلي باشد. تبصره2- اعضاي كميسيون به پيشنهاد رئيس شورا، تصويب شورا و حكم رییس شورا به مدت يكسال منصوب مي‌شوند. ماده 3- تعداد كميسيون‌هاي تخصصی شوراها بدین شرح است:  الف - شوراي عالي استان‌ها 4 كميسيون به شرح زير: 1-     كميسيون عمران              2-     كميسيون برنامه و بودجه 3-     كميسيون حقوقي                        4-     كميسيون فرهنگي      ب - شوراي اسلامي استان داراي ده عضو به بالا 3 كميسيون به شرح زير: 1-     كميسيون توسعه ، عمران و خدمات شهري و روستايي 2-     كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي 3-     كميسيون فرهنگي و اجتماعي ج - شوراي استان زير 10 نفر عضو، 2 كميسيون به شرح زير: 1-     برنامه ، بودجه و عمران شهري و روستايي 2-     كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و حقوقي  هـ - شوراهاي شهرستان ، 2 كميسيون به شرح زير: 1-     كميسيون برنامه، بودجه و عمران شهري و روستايي 2-     كميسيون حقوقي، فرهنگي و اجتماعي  و - شوراهاي كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها داراي 3 كميسيون به شرح زير: 1- كميسيون توسعه و عمران و خدمات شهري 2- كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي 3- كميسيون فرهنگي و اجتماعي ز- ساير شهرها داراي دو كميسيون به شرح زير: 1-     كميسيون برنامه و بودجه و عمران شهري 2-     كميسيون حقوقي، فرهنگي و اجتماعي  تبصره - شوراها مي‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصي را به عنوان زيرمجموعه كميسيون‌ها تشكيل و فعال نمايند. ایجاد کمیسیون های جدید می بایست به اطلاع شورای فرادست برسد.   ماده 4 - جلسات كميسيون‌ها با حضور حداقل  اعضاء اصلی رسميت يافته و تصميمات با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر به تصويب مي‌رسد.   ماده 5 - هريك از كميسيون‌ها در اولين جلسه خود با ورقه و رأي مخفي از بين اعضاء يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به عنوان نائب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي و مخبر كميسيون به مدت يكسال انتخاب مي‌نمايند. تبصره - يك هفته قبل از اتمام مهلت يكساله افراد مذكور مجدداً انتخابات انجام می شود، انتخاب مجدد افراد بلامانع می باشد.   ماده 6 - رئيس كميسيون موظف است هر ماه يكبار گزارشي از نحوه تشكيل جلسات، تعداد جلسات و چگونگي حضور و غياب اعضاء را به رئيس شورا ارائه نمايد.   ماده 7 - كميسيون‌هاي شورا موظفند با توجه به ماهيت و نوع طرح‌ها، برنامه‌ها، لوايح و مسائل ارجاعي به آنها از سوی رییس شورا یا هیئت رییسه در مقام کمیسیون اصلی یا بعنوان کمیسیون فرعی با تشکیل جلسه رسمی به بررسی كارشناسي آنها پرداخته و نهايتاً نظرات خود را در قالب مصوبه كميسيون‌ كه به تأیيد اكثريت اعضاي كميسيون رسيده به رئيس شورا ارائه نمایند. رئیس شورا پس از اعلام وصول طرح موضوع را در دستور جلسه جهت دفاع از طرح توسط رئیس کمیسیون منعکس خواهد نمود. ماده 8 - حداكثر زمان براي بررسي طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌ها يكماه بوده مگر در مواردي كه نياز به زماني بيشتر با نظر رياست شورا دارد. ماده 9 - به غير از طرح‌ها و لوايح ارجاعي ،كميسيون‌ها مي‌توانند پيشنهادات خود را در قالب طرح بررسي و به تصويب رسانده و به هيئت رئيسه ارائه نمايند. ماده 10- كميسيون‌ها و کمیته های زیر مجموعه آن در صورت نياز مي‌توانند از خدمات كارشناسي و مشاوره‌اي با پرداخت حق‌الزحمه لازم استفاده نمايند. ماده 11- كميسيون‌ها و کمیته های تخصصی در صورت نياز مي‌توانند بنا به موضوعات مطروحه از نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر براي حضور در جلسات توسط رئیس شورا بدون حق رأی دعوت به عمل آورند. ماده 12- وظايف كلي و عام كميسيون‌ها به شرح زير مي‌باشد: 1-   بررسي طرح‌ها، پيشنهادات، لوايح و مكاتبات واصله 2-   ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي جديد به هيئت رئيسه و اجلاس عمومي 3-   ارائه راهكارهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و اثر بخشي شوراها 4-  پیشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصین توسط رییس شورا به منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح.   5-  بررسي مشكلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شوراهاي موضوع آيين‌نامه براساس ماهيت و نوع فعاليت هر کمیسیون. 6-  بررسي و انطباق مصوبات شوراهاي پایه در شوراهاي فرادست مربوطه بنابه تخصص و موضوع كار هر کمیسیون تبصره 1 - وظایف جداگانه و تخصصی هرکدام از کمیسیونهای چهارگانه با توجه به چارچوب و عناوین و موضوع هر کمیسیون توسط شورا تعریف و ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 - هرکدام از کمیسیونهای شورا برای ثبت مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات و همچنین نگهداری مطلوب سوابق مکاتبات و مراسلات، دفتر صورتجلسه جداگانه خواهند داشت که در آن تمامی مذاکرات، مباحث، دستورجلسات، تصمیمات و مصوبات همچنین نحوه حضور و غیاب اعضای کمیسیون ثبت خواهد شد و به امضاء کلیه اعضاء خواهد رسید. تبصره 3 - برای اجرای مفاد تبصره 2 و انجام سایر امور محوله به کمیسیونها و پیگیری امور مربوطه هر کمیسیون یک نفر کارشناس مرتبط و خبره را بعنوان دبیر کمیسیون جذب خواهند نمود.