پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر حضور اعضای شورا، شهردار مرکز و شهرداران مناطق بیرجند در مساجد محوری سطح شهر :

در پایان جلسه مورخ 12/5/98 شورا دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند پیشنهاد کرد تا اعضای شورا به همراه شهردار بیرجند و شهرداران مناطق دوگانه در 25 مسجد محوری شهر حضور یافته و مسائل و مشکلات و مطالبات شهروندان هر محدوده را جمع بندی و مورد بررسی قرار داده و درخصوص رفع آن ها چاره اندیشی نمایند . 

 وی در ادامه افزود می توان مسائل جمع بندی شده را به فرمانداری و استانداری نیز ارائه داد تا در بازدیدهای شخص آقای استاندار محترم مورد توجه قرار گیرد .