بازدید اعضای شورای شهر از شرکت آب و فاضلاب شهر بیرجند

بازدید اعضای شورای شهر، مدعوین کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورا و کارشناسان شهرداری با حضور مسؤلین شرکت آب و فاضلاب استان و شهرستان از مخزن و دیسپاچینگ شرکت آب و فاضلاب شهر بیرجند